PROJEKT

WERYFIKACJA DOBRYCH PRAKTYK

W celu zdefiniowania modelu, partnerzy projektu zebrali i przeanalizowali modele do zapobiegania wczesnemu opuszczaniu szkoły zrealizowane i/ lub w trakcie realizacji w swoich krajach jak i również w innych europejskich państwach.

Zidentyfikowano ogólnie 38 dobrych praktyk.

Wśród nich 14 zostało uznane za najciekawsze dla definicji modelu odpowiedniego dla projektu Jump@school i zdefiniowano je według bardziej szczegółowego ujednoliconego wzoru.

By ułatwić zdefiniowanie modelu CIOFS-FP i ZSI wyznaczyło pewne kryteria dla wstępnej selekcji projektu i 14 projektów zostało porównawczo przeanalizowane.

Najważniejsze wnioski wynikające z tej analizy to:

  • Wykorzystanie laboratoriów, prowadzonych przez zawodowców i wolontariuszy, wewnątrz lub poza szkołą
  • Wyspecjalizowane struktury
  • Doradztwo zawodowe, wsparcie procesu przejścia
  • Zarządzanie sprawami
  • Terytorialne sieci wewnątrz i poza szkołą
  • Mieszane indywidualne/ grupowe interwencje
  • Dostęp do rynku pracy

Spośród tych wniosków wybrano wykorzystanie laboratoriów, zarządzanie sprawami i doradztwo zawodowe do szczegółowej dyskusji przez całe konsorcjum na międzynarodowym spotkaniu w Wiedniu, uznano bowiem, że spełniają one najlepiej kryteria: możliwość przenoszenia, standaryzacja, randomizacja i koszt.

Po spotkaniu wybrano dla projektu Jump@school dostosowany model oparty na zarządzaniu sprawami oraz niektóre grupy czynności.

INTERWENCJA

AUczniom z sześciu szkół: dwóch z Włoch, dwóch z Hiszpanii i dwóch z Turcji; wewnątrz i poza szkołą, zaproponowano działania w ramach tego projektu. Biorąc pod uwagę charakter projektu i co za tym idzie ograniczenia finansowe, nie ma możliwości by zaproponować działania wszystkim uczniom. Ponadto, uczniowie będą losowo wybierani do wzięcia udziału w programie, przez co ci wybrani będą zaangażowani w różnych stopniach: niektórzy będą zaangażowani w niektóre czynności indywidualne i grupowe, i będą wypełniać ankiety, niektórzy będą tylko wypełniać kilka ankiet, a inni nie będą zaangażowani w żadne z tych działań.

Czynności są przeprowadzane przez operatorów doświadczonych w pracy edukacyjnej z młodymi ludźmi. Nazywami ich “JumpOs”, od nazwy projektu.

Działania zawierają:

SESJE INDYWIDUALNE

które są bardzo ważne by dostosować proponowane czyności zgodnie z charakterystyką i preferencjami każdego indywidualnego ucznia

WARSZTATY KREATYWNE

które pozwalają uczniom wyrażać się poprzez muzykę, video, narrację, fotografię, gotowanie itd..

DZIAŁANIA ZE STOWARZYSZENIAMI I ORGANIZACJAMI

w regionie, w którym uczniowie mogą brać udział zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, poza godzinami lekcyjnymi.

DZIAŁANIA GRUPOWE

które zawierają: spotkanie inauguracyjne, wycieczki z przewodnikiem, dni tematyczne i końcowa impreza